Vrije Basisschool Boven-Lo


Onze visie is: Grijpen om te begrijpen, samen de handen in elkaar steken, ervaringen opdoen en uitwisselen vertrekkende vanuit de werkelijkheid. We CLIMmen met onze talenten. Samen verdragen en verder dragen. Geloven in de wereld en in jezelf vinden we waardevol. Jezelf uitdrukken in geloof en kunst, openstaan voor elkaar, denken aan en met elkaar. Door theorie te verweven met praktijk en plannen te maken en te verwezenlijken, leren we omgaan met verschillen.

Get Adobe Flash player

WELKOM

Beste jongens en meisjes,

Hartelijk welkom in onze school. We hopen dat je het fijn vindt bij jouw meester of juf. Zij zullen hun best doen om in een rustige sfeer je heel wat boeiende zaken te leren en te laten ervaren.

Heb je zorgen, spreek je leerkracht of directeur aan. Hopelijk vinden we dan samen een oplossing om jou een gelukkig en tof schooljaar te bezorgen.

 

Beste ouders,

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs van uw kind op onze school een beroep doet. Terecht

verwacht u van de school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding.

Wij, de directie en de leerkrachten, zullen alles in het werk stellen om  uw kind(eren) de kans te geven zich optimaal te ontplooien.

Als ouders draagt u echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt om de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan te respecteren.

 

Wij hopen op een vlotte samenwerking en willen u nu reeds danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.

Deze schoolbrochure van onze BASISSCHOOL BOVEN-LO willen we iedereen, en in het bijzonder onze nieuwkomers aanbieden. Wat er leeft en groeit in onze school kan u hierin terugvinden.

Wij hopen dat het een handreiking mag zijn om het leven op onze school goed te begrijpen en samen op te volgen.

Samen - kinderen, leerkrachten, directie, ouders en het schoolbestuur - willen we streven naar een grote openheid en goede samenwerking.

De schoolbrochure biedt goede afspraken, niet vanuit een autoriteit, maar vanuit groot respect voor elkeen die bij de school betrokken is.

De kinderen hebben het ‘geluk’ en het ‘recht’ om goed onderwijs te genieten. Dit is onze opdracht en de grote uitdaging van de BASISSCHOOL BOVEN-LO !

We wensen jullie een onvergetelijke tijd in onze school!

 

Het schoolteam


Inhoudstafel schoolbrochure

Deel 1: Opvoedingsproject

 • De pijlers van ons opvoedingsproject
 • Concretisering van ons opvoedingsproject
 • Onze oproep aan de kinderen

 

Deel 2 : Schoolreglement en informatie

 • Schoolstructuur
 • Schoolorganisatie
  - Schooluren
  - Voor- en naschoolse opvang
  - Middagpauze
  - Vakanties
  - Huiswerk
  - Agenda
  - Evaluatie en rapport
  - Lichamelijke opvoeding
 • Samenwerking
  - oudercontacten en infoavonden
  - Multi-Disciplinair-Overleg (MDO)
  - Zorgcoördinator
  - CLB
  - Commissies
 • Inschrijven van leerlingen
  - inschrijvingsperiode
  - weigeren
 • Organisatie van de leerlingengroepen
 • Afwezigheden
  - Wegens ziekte
  - Andere afwezigheden
  - Problematische afwezigheden
 • Eén- of meerdaagse uitstappen
 • Getuigschrift basisonderwijs
 • Onderwijs aan huis
 • Orde en tuchtmaatregelen
 • Bijdrageregeling
 • Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning

 

 

 • Verzekering
  - Wat dekt de verzekering
  - Waar geldt de verzekering
  - Wat te doen bij een ongeval
 • Welzijnsbeleid
  - Preventie
  - Verkeersveiligheid
  - Medicatie
  - Rookverbod
  - privacy
 • Omgangsvormen
 • Revalidatie en logopedie
 • Niet toegelaten op school

 

Deel 3 Infobrochure onderwijsregelgeving (op te vragen of te consulteren op het web)

 

Deel 4 Bijlagen

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Vrije Basisschool Boven-Lo  Rights Reserved.